fbpx

Prepravné podmienky

 1. Základné ustanovenia

Tieto podmienky a dojednania špecifikujú základ, na ktorom bude spoločnosť NATURSPOL express, s.r.o. prepravovať balíky,listy a obálky. Tieto podmienky sú aktuálne dopĺňané platným cenníkom, ceny dohodou. Odosielateľ si musí prečítať zmluvu a prepravné podmienky, ktoré podpisuje so spoločnosťou NATURSPOL express, s.r.o. Pri nerešpektovaní týchto podmienok bude firma NATURSPOL express, s.r.o. nútena sa brániť všetkými dostupnými prostriedkami a postupovať podľa platných zákonov v SR.

Kusové zásielky sú poistené do výšky 300.-£, pričom je potrebné doložiť doklady o ich kúpe. Celá zásielka je poistená do výšky 300.-£.

Termín NATURSPOL express, s.r.o. znamená, prepravná spoločnosť zaoberajúca sa prepravou balíkových zásielok z Anglicka a EU na Slovensko, so sídlom Filipínska 189/20, Fintice 082 16 Slovensko.

 

Zaslanie môže byť uskutočnené prostredníctvom akejkoľvek so sprostredkovateľských medzizastávok, ktorú NATURSPOL express, s.r.o. považuje za vhodnú. Spoločnosť môže zaangažovať subdodávateľov na výkon služieb a plnenie zmlúv ako vo svojom vlastnom mene, tak aj v mene jej služobníkov, zástupcov a subdodávateľov, z ktorých každý má mať prospech z týchto podmienok.

 

V týchto podmienkach znamená výraz „Prepravný list“ jeden prepravný list/ oznámenie o odoslaní tovaru spoločnosti NATURSPOL express, s.r.o. alebo uvedené pre ten istý dátum, adresu a úroveň služby na zázname o prevzatí. Všetky balíky zahrnuté v prepravnom liste sa považujú za jednu zásielku.

 

 1. Vyzdvihnutie a doručenie

Ak nebudú dohodnuté žiadne osobitné služby, služba, ktoré má poskytnúť spoločnosť NATURSPOL express, sa obmedzuje na prevzatie,prepravu, a doručenie zásielky na miesto dohodnuté v prepravnom liste. Vyzdvihovanie a doručovanie je od dverí k dverám, tz. že kuriér to nevyzdvihuje a nedoručuje z bytov a domov ale od prvých dverí pokiaľ nie je dohodnuté inak.

 

Termíny vyzdvihovania a doručovania balíkov sú vždy uverejnené vopred na stánke www.kuriereu.eu , balíky vyzdvihnuté v Anglicku sú doručované na Slovensku a ČR od 2 do 7 dní od vyzdvihnutia a balíky vyzdvihnuté na Slovensku sú doručované v Anglicku od 2 do 12 dní, doba doručenia sa môže predlžiť v prípade poruchy vozidla, colná alebo iná kontrola, meškanie trajektu a nepriaznivého počasia a pod.

 

Pred vyzdvihnutím alebo doručením budete kontaktovaní kuriérom na telefónne číslo uvedené v objednávke. V prípade, že je potrebné doručiť zásielku na inú adresu /max. 5 míľ od pôvodnej adresy/ je potrebné to oznámiť čo najskôr na číslo, z ktorého ste budete kontaktovaní. Bližšie info ohľadom vyzdvihnutia a doručenia nájdete na stránke www.kuriereu.eu alebo nás môžte kontaktovať na telefonnóm čísle kde Vám budú podané informácie o približnom dní, čase vyzdvihnutia a doručenia.

 

V prípade, že nemá kto prebrať zásielku na adrese ktorú ste uviedli v objednávke je potrebné túto skutočnosť oznámiť minimálne 48 hodín pred doručením a následne to potvrdiť elektronickou formou.

 

Následne bude dohodnutý ďalší termín doručenia, ktorý je potrebné prispôsobiť k ďalšiemu rozvozu alebo plánovanej trase.

 

Ak odosielateľ alebo príjemca o tejto skutočnosti nebude informovať prepravcu v dostatočnom predstihu a kurier sa dostaví na miesto doručenia resp. bude na ceste na vopred dohodnutú adresu, nebude mať kto prebrať balíky a nebude reagovať na telefonáty, bude si firma NATURSPOL express, s.r.o. nárokovať náklady s opätovným doručením.

 

Služby ako je vyzdvihnutie a doručenie na vopred dohodnutý deň a čas v súčasnosti neposkytujeme.

 

 1. Prepravné podmienky

Táto časť špecifikuje rôzne obmedzenia a podmienky, ktoré sa použijú na prepravu balíkov spoločnosťou NATURSPOL express, s.r.o. Vysvetľuje tiež následky pre odosielateľa bude mať predloženie balíkov na prepravu, ktoré nespĺňajú tieto požiadavky.

 

 • Balíky nesmú obsahovať tovary, ohrozujúce život človeka alebo zvieraťa, alebo tovary ktoré by mohli poškodiť spoločne prepravované tovary, sklo a pod.

 

 • Balíky nesmú obsahovať tovary neobvyklej hodnoty ako sú (umelecké diela, starožitnosti, drahokamy, známky, vzácne predmety, zlato alebo striebro)

 

 • Balíky nesmú obsahovať strelné zbrane a nebezpečné tovary, na ktoré sú potrebné špeciálne povolenia a podmienky na prepravu nebezpečných nákladov.

 

 • Balíky nesmú obsahovať cigarety, tabak, drogy, psychotropné a omámne látky, chemikálie, sklo a podobné krehké predmety, tovary podliehajúce skaze a tovary kvapalného charakteru. ZAKÁZANÉ sú akékoľvek potravinárske výrobky (mäsové, mliečne, cukrárenské, pekárenské…), kupované aj doma robené, ďalej poľnohospodárske plodiny a produkty (ovocie, zelenia, orechy, bylinky, huby…) v akejkoľvek forme – čerstvé, mrazené, sušené… POVOLENÉ sú len kupované suché, trvanlivé potraviny.

 

Balíky musia byť riadne zabalené a obsah balíka musí byť vyplnení tak aby nedoslo k deformácii krabíc a následnemu poškodeniu tovaru, zodpovedajúc charakteru prepravovaného tovaru, ináč spoločnosť NATURSPOL express, s.r.o. nenesie žiadnu zodpovednosť za prepravovaný balík.

 

Odosielateľ zodpovedá za presnosť a úplnosť údajov uvedených v prepravnom liste a za ručenie toho, že všetky balíky špecifikujú adekvátne kontaktné údaje o odosielateľovi a príjemcovi balíka, a že sú tak zabalené, označené a opatrené nálepkami, že ich obsah je tak popísaný a klasifikovaný, a že sú sprevádzané takou dokumentáciou , ktorá môže byť potrebná na to, aby boli vhodné na prepravu a aby boli splnené požiadavky platných zákonov.

 

 1. Odmietnutie a pozastavenie prepravy

Ak sa spoločnosť NATURSPOL express, s.r.o. dozvie, že niektorý balík nespĺňa hore uvedené podmienky a obmedzenia, alebo suma pri výpočte poistného je zavadzajúca, si spoločnosť NATURSPOL express, s.r.o. vyhradzuje právo na pozastavenie prepravy a vrátiť ho odosielateľovi a všetky výdavky s tým spojené zaplatí odosielateľ.

 

Ak odosielateľ predloží prepravnej spoločnosti balík, ktorý nespĺňa akékoľvek z obmedzení hore uvedených, bez písomného súhlasu spoločnosti NATURSPOL express, s.r.o., prepravná spoločnosť neuhradí žiadne straty akokoľvek vzniknuté, ktoré môže odosielateľ utrpieť v súvislosti s prepravou balíka spoločnosťou NATURSPOL express, s.r.o. alebo jej subdodávateľských spoločnosti (bez ohľadu na to, či taký nesúlad bol spôsobený alebo prispel k strate i pri akejkoľvek nedbanlivosti, okrem úmyselného zneužitia, prepravnou spoločnosťou alebo akejkoľvek nedbanlivosti, vrátane úmyselného zneužitia svojich zamestnancov, dodávateľov alebo zástupcov) a ak spoločnosť NATURSPOL express, s.r.o. nepozastaví prepravu z dôvodu povoleného týmito podmienkami, odosielateľ nie je oprávnený dostať akúkoľvek refundáciu za poplatky za prepravu, ktoré zaplatil.

 

Spoločnosť NATURSPOL express, s.r.o. si môže uplatniť nárok v súlade s takýmto nedodržaním podmienok.

 

Ak po pozastavení prepravy balíka alebo zásielky v súlade s týmito ustanoveniami spoločnosť NATURSPOL express, s.r.o. nedokáže v priebehu primeraného času získať pokyny odosielateľa na naloženie s balíkom alebo zásielkou, alebo identifikovať odosielateľa alebo akúkoľvek inú oprávnenú osobu k tovaru (majúc za potrebu otvoriť balík), spoločnosť NATURSPOL express, s.r.o. má právo zničiť alebo predať balík alebo zásielku podľa svojho vlastného uváženia.

 

Výnos z takéhoto predaja sa najprv použijú na všetky poplatky, náklady a výdavky (vrátane úrokov) neuhradených v súvislosti s balíkom alebo zásielkou, alebo inak od dotknutého odosielateľa. Akýkoľvek zostatok pripadá k dobru odosielateľovi.

 

Spoločnosť NATURSPOL express, s.r.o. si vyhradzuje právo, kedykoľvek otvoriť zásielku a skontrolovať.

 

5. Reklamacný poriadok

Reklamačný poriadok je neoddeliteľnou súčasťou každej Zasielateľskej zmluvy a Všeobecných obchodných podmienok a vzťahuje sa na všetky prepravné služby vykonané spoločnosťou NATURSPOL express, s.r.o.

 

Príkazca prehlasuje, že sa pred uzatvorením Zasielateľskej zmluvy zoznámil s obsahom tohto Reklamačného poriadku.

 

Reklamácia, náhrada škody a zápis o škode

 

Príkazca je oprávnený uplatniť nárok na náhradu škody, ktorá vznikla poškodením, zničením, čiastočnou alebo úplnou stratou prepravovanej zásielky, kde sa poškodením rozumie zmena stavu, akosti, rozmerov, štruktúry, stálosti zloženia vecí, tvoriacich zásielku, ktorú nie je možné odstrániť opravou alebo taká zmena stavu, ktorú síce nie je možné odstrániť opravou, napriek tomu je však vec použiteľná k pôvodnému účelu.

 

V prípade poškodenia tovaru sa určia primerané náklady na opravu, ktoré sú nutné pre uvedenie zásielky do pôvodného stavu vrátane rozloženia a zloženia. Od týchto nákladov sa odpočíta cena speňažiteľných a využiteľných zvyškov nahradzovaných vecí.

 

Pokiaľ sa poškodení tovar neopraví a je použiteľná k pôvodnému účelu aj s poškodením, potom má Príkazca nárok na náhradu škody vo výške rozdielu ceny zásielky pred poškodením a po vzniku škody. Hodnotou poškodeneho tovaru je čiastka stanovená odborným posudkom, prípadne čistý výťažok z predaja poškodeného tovaru, pokiaľ zasielateľ s predajom súhlasí.

 

V prípade zničenia alebo straty zásielky skutočnú hodnotu zásielky v dobe prevzatia k preprave, prípadne jej časti pokiaľ sa stratí alebo zničí len jej časť.

 

Príjemca je povinný pri prevzatí zásielku prezrieť a pri zrejmých poškodeniach povrchu obalu zásielky, prípadne zjavného vnútorného poškodenia alebo straty časti obsahu, toto poškodenie alebo stratu reklamovať u zasielateľa. O rozsahu poškodenia alebo čiastočnej strate obsahu balíka musí byť ihneď spísaný zápis o škode. Zasielateľ je povinný takýto zápis spísať. Ďalšia manipulácia s poškodenou zásielkou musí byť vykonaná v súlade s pokynmi Zasielateľa.

 

Ak nie je poškodenie alebo čiastočná strata obsahu zásielky pri jej odovzdaní a prevzatí príjemcom zjavná, je príkazca, príp. v jeho mene príjemca zásielky povinný oznámiť zasielateľovi vznik škody bez zbytočného odkladu potom, čo ju zistil, najneskôr do 3 pracovných dní odo dňa doručenia zásielky, neskoršie reklamácie nebudú uznané.

 

Príkazca je povinný umožniť prepravcovi , aby sa pred spísaním Zápisu o škode osobne a fyzicky presvedčil o rozsahu škody. Z týchto dôvodov je príkazca povinný zaistiť, aby sa so zásielkou nemanipulovalo a aby bol zachovaný pôvodný obal Zásielky, v ktorom bola zásielka doručená. Z toho istého dôvodu nesmie byť zásielka bez súhlasu zasielateľa likvidovaná, alebo prepravovaná na iné miesto.

 

Pri poškodených zásielkach je príkazca, príjemca i odosielateľ povinný umožniť obhliadku zásielky zástupcovi poisťovne zasielateľa.

Reklamáciu uplatňuje u zasielateľa oprávnená osoba, pričom reklamáciu môže uplatniť iba jedna z oprávnených osôb. Zápis o škode nie je uplatnením reklamácie. Oprávnenou osobou je príkazca alebo objednávateľ prepravy.

 

Reklamácia musí mať písomnú formu a musí byť doručená zasielateľovi bez zbytočného odkladu potom, čo príkazca zistil, že došlo k poškodeniu, zničeniu, úplnej či čiastočnej strate zásielky, najneskôr však do 1 mesiaca od prevzatia zásielky na prepravu.

 

Písomná reklamácia musí obsahovať:

 •     označenie alebo popis vady zásielky, číslo zásielky podľa identifikačného štítku,
 •     dátum, kedy bola zásielka odovzdaná na prepravu,
 •     údaje o osobe, ktorá reklamáciu uplatňuje (obchodná firma, príp. meno a priezvisko, IČO, DIČ, bankové spojenie a v prípade právnickej osoby podpis oprávneného zástupcu),
 •     doklad o obsahu zásielky (dodací list, pôvodná faktúra a pod.),
 •     doklad preukazujúci obstaranie veci a jeho obstarávaciu cenu, príp. výrobné náklady,
 •     ak to vyžadujú okolnosti prípadu, znalecký posudok na určenie rozsahu poškodenia, prípadne posudok servisu, ktorý vykonal opravu,
 •     fotodokumentáciu pri zásielkach s čiastočnou stratou alebo poškodením

 

Zasielateľ je povinný reklamáciu vybaviť najneskôr do 30 dní od jej uplatnenia. Táto doba sa predlžuje o dobu, po ktorú nedodala oprávnená osoba všetky podklady uvedené v Reklamačnom poriadku. Ak je nutné k vybaveniu reklamácie doložiť potrebné podklady od orgánov činných v trestnom konaní, poisťovne alebo iného orgánu či inštitúcie, lehota na vybavenie reklamácie začína plynúť až po dodaní týchto dokladov zasielateľovi.

 

Príkazca nie je oprávnený započítať si nárok na náhradu škody proti nároku zasielateľa na zaplatenie ceny zasielateľských služieb, s čím obidve strany výslovne súhlasia.

 

V prípade súhlasu zasielateľa s nárokom na náhradu škody a úhradu celej hodnoty poškodenej zásielky, je príkazca povinný odovzdať poškodenú zásielku, ktorá bola predmetom reklamácie, zasielateľovi do 7 pracovných dní od oznámenia súhlasu s nárokom.

 

V prípade ak existuje podozrenie, že došlo k spáchaniu trestného činu, sú príkazca aj zasielateľ povinní spolupracovať a bezodkladne odovzdávať všetky potrebné informácie, slúžiace k rýchlemu zadržaniu páchateľa.

 

Kladne nemožno vybaviť reklamáciu čiastočnej straty obsahu zásielky alebo jej poškodenie, ak oprávnenou osobou nie je preukázané poškodenie obalu zásielky zápisom o škode.

 

Všetky práva, vzniknuté zo škody na prepravovaných zásielkach voči zasielateľovi, sa po uplynutí jedného roku považujú za premlčané.

 

Zodpovednosť zasielateľa za škodu na zásielke je upravená Obchodným zákonníkom a Všeobecnými obchodnými podmienkami prepravcu.

 

Zasielateľ zodpovedá za škodu na zásielke, ktorá vznikla po jej prevzatí na prepravu až do jej vydania príjemcovi. Zasielateľ však nezodpovedá za celkovú škodu, ktorá vznikne v dôsledku zničenia, poškodenia alebo straty zásielky, ale zodpovedá len za škodu spočívajúcu v znehodnotení (čiastočnom alebo úplnom) zásielky.Prepravca nenesie zodpovednosť za nedostatočne zabalené zásielky.

 

Nenesie teda zodpovednosť za ďalšie škody a nezodpovedá najmä za škody spočívajúce v ušlom zisku.

 

Pokiaľ poruší príkazca povinnosti stanovené v Reklamačnom poriadku, má sa za to, že škoda na zásielke, za ktorú zodpovedá zasielateľ nevznikla.

Zmeny sú vyhradené podla aktuálnych predpisov.

Tento web používa súbory cookies. Viac informácií.